399 หมู่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทร 039-381376-7
Get Adobe Flash player

ITA63

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใส...ฯ (63)

 เอกสารคำชี้แจงอธิบายและรายละเอียดเพิ่ม EB 2

 หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ+ขออนุมัติเผยแพร่

แนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อมูลค่า5,000บาทขึ้นไป(7,998.25 บาท)

โครงการจัดซื้อมูลค่าสูงสุด(123,095บาท)

คำสั่งปิด - ปลด ประกาศ

หนังสือที่ สธ 0217-ว3001 ลว. 16 ต.ค. 60 ประกาศ สป

แบบแสดงความบริสุทธิใจโครงการ5000บาทขึ้นไป(7,988.25บาท)

แบบแสดงความบริสุทธิใจโครงการมูลค่าสูงสุด(123,095 บาท)

แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องฯ จัดซื้อโคงการ5000บาทขึ้นไป(7,988.25บาท)

แนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการมูลค่าสูงสุด(123,095 บาท)

หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายโครงการ5000บาทขึ้นไป(7,988.25บาท)

หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายโครงการมูลค่าสูงสุด(123,095 บาท)

พรบ. ซื้อจ้าง 2560 มาตรา 11 ข้อยกเว้นไม่ต้องทำแผนซื้อจ้าง

 หนังสือที่ กค 0405-3-ว 453 ( ลว. 3 ต.ค. 61)

หนังสือที่ กค 0433.2-ว206 (ลว. 1 พ.ค. 62)

แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

<