399 หมู่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทร 039-381376-7
Get Adobe Flash player

ITA

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ผู้บริหารหน่วยงาน

นโยบายของผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างรพ.สอยดาว

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน >> EB10 EB11 EB12

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามงานตามแผนปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

การวิเคราะผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน(แบบสขร.๑)

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณเว็บไซต์

<