399 หมู่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทร 039-381376-7
Get Adobe Flash player

ITA63

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน...ฯ (63)

เอกสารคำชี้แจงอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือรายงานผุ้บริหาร+ขอเผยแพร่ในเว็บไซต์

ประกาศโรงพยาบาลสอยดาว ลว.26 กุมภาพันธ์ 2563

หนังสือที่ นร1012-ว10 ลว. 24 มี.ค. 52 ให้ ขรก.ออกจากราชการ

หนังสือที่ นร1012-ว20 ลว. 3 ก.ย. 52 หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ระเบียบ ก.คลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2537

ประกาศ คพร.เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หนังสือที่ สธ0201.034-ว275 ลว. 21 ต.ค. 54 การประเมินการปฏิบัติราชการของ พนักงานราชการ

หนังสือที่ สธ0201.034-ว224 ลว. 24 มี.ค. 58 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน พกส. พ.ศ.2557

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสอยดาว

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสอยดาว

หนังสือแจ้งเวียนมาตรการ การบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Print sereen

<