399 หมู่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทร 039-381376-7
Get Adobe Flash player

ITA63

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (63)

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2 นโยบายผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

1.8 ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ พลเรือน จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.9 ข้อบังคับปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการ จริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.11 จรรยบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( MOPH Code of Conduct)

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามงานตามแผนปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายประจำปี

5. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลสอยดาว

6. รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์ หน่วยบริการในสังกัด โรงพยาบาลสอยดาว

7.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

7.4 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

7.5 สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1)

8. มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน

9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

<