Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

 

นพ.ธวัช คงคาลัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประธานกรรมการบริหาร

 

นางประภัสสร เจริญนาม
หัวหน้าพยาบาลชำนาญการพิเศษ
คณะกรรมการ

นพ.ชัชวาล โภโค
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
คณะกรรมการ

นางสาวชาดา หอมสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
คณะกรรมการและเลขา

นางสาวมรกต กฤษ์รัตนวารี
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
คณะกรรมการ

นายจตุรวิทย์ วรุณวานิชบัญชา
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
คณะกรรมการ

นายวิรัช ไทยนิยม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
คณะกรรมการ

นางสาวกานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
ทันตแพทย์ชำนาญการ
คณะกรรมการ

 

นางเกศรา สิทธิประภา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
คณะกรรมการ