Get Adobe Flash player

โครงสร้างองค์กร

 

 


นพ.ชัชวาล โภโค
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ.โรงพยาบาลสอยดาว

 

โชติกา อิสละภาพ
รักษาการแทนหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

มรกต กฤษรัตนวารี
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

นพ.อลงกต พรหมสาขา ณ สกลนคร
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์

ประภัสสร เจริญนาม
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

เอกราช มีแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

จตุรวิทย์ วรุณวานิชบัญชา
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวอรรถพร ตปนียกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม


เกศรา สิทธิประภา
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัว