Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

 


นายชัชวาล โภโค
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ.โรงพยาบาลสอยดาว
ประธานกรรมการบริหาร
039-381376

 

นางประภัสสร เจริญนาม
หัวหน้าพยาบาลชำนาญการพิเศษ
คณะกรรมการ
039-381376

นพ.อลงกต พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายแพทย์ชำนาญการ
คณะกรรมการ
039-381376

นายอุดมศักดิ์ ชัยยะ
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญการ
คณะกรรมการ
039-381376

นางสาวมรกต กฤษ์รัตนวารี
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
คณะกรรมการ
039-381376

นายจตุรวิทย์ วรุณวานิชบัญชา
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
คณะกรรมการ
039-381376


นางสาวโชติกา อิสละภาพ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
คณะกรรมการ
039-381376

 

นางสาวณภัทร กุฏอินทร์
ทันตแพทย์ชำนาญการ
คณะกรรมการ
039-381376

 

นางเกศรา สิทธิประภา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
คณะกรรมการ
039-381376