399 หมู่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทร 039-381376-7
Get Adobe Flash player

ITA63

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใส...ฯ (63)

 เอกสารคำชี้แจงอธิบายและรายละเอียดเพิ่ม EB 2

 หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ+ขออนุมัติเผยแพร่

แนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่า ต่ำกว่า 5,000บาท วงเงิน (2,666 บาท)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูงสุด(34,959บาท)

คำสั่งปิด - ปลด ประกาศ โรงพยาบาลสอยดาว

หนังสือที่ สธ 0217-ว3001 ลว. 16 ต.ค. 60 ประกาศ สป

แบบแสดงความบริสุทธิใจจัดจ้างโครงการ ต่ำกว่า 5000บาท (2,666บาท)

แบบแสดงความบริสุทธิใจจัดซื้อโครงการมูลค่าสูงสุด(34,959 บาท)

แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องฯ จัดซื้อโคงการ ต่ำกว่า 5000บาท วงเงิน (2,666 บาท)

แนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการมูลค่าสูงสุด(34,959บาท)

หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย 2,666 บาท

หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย 34,959 บาท

พรบ. ซื้อจ้าง 2560 มาตรา 11 ข้อยกเว้นไม่ต้องทำแผนซื้อจ้าง

หนังสือที่ กค 0405.3-ว132 (ลว. 14 มี.ค.61)

 หนังสือที่ กค 0405.3-ว453 ( ลว. 3 ต.ค. 61)

หนังสือที่ กค 0433.2-ว206 (ลว. 1 พ.ค. 62)

แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

print screen EB2

รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

<