Get Adobe Flash player

ผังองค์กรโรงพยาบาลสอยดาวมรกต กฤษ์รัตนวารี
เภสัชกร

วรรณิภา พุทธรักษา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

สันทิส กิจปรีชา
เภสัชกร

ประธาน จานุสรณ์
เภสัชกร

ทับทิม เทียมจันทร์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 

จินดาพร ขุนศรีอุเชนทร์
เภสัชกร

รติยา ถาวรยิ่ง
เภสัชกร

เพลินพิศ เศรษฐา
พนักงานประจำห้องยา

สุวิชรินทร์ สฤษฎ์กุล
เภสัชกร

ศริสา เจริญดง
พนักงานประจำห้องยา

มินตรา ถาวร
พนักงานประจำห้องยา

ฐิติมา มูลวรรณ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

รัติกาล รัชโพธิ์
พนักงานประจำห้องยา

ทิพย์วรรณ ชัยยะ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

รัชฎาภรณ์ รัตนะ
แพทย์แผนไทย

อังคณา เสมอ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้