Get Adobe Flash player

ผังองค์กรโรงพยาบาลสอยดาวนพ.ชัชวาล โภโค
นายแพทย์

นพ.ณัฐพร มณีไพโรจน์
นายแพทย์

นพ.นันทวัช เมตตากุลพิทักษ์
นายแพทย์

นพ.อลงกต พรหมสาขา ณ สกลนคร
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์

พญ.ยมลพร ผลประพฤติ
นายแพทย์