บรรจุข้าราชการ พนักงาน - ลูกจ้างชั่วคราว สธ.เป็น ข้าราชการ กว่า 4 หมื่นตำแหน่ง สู้โควิด 19

ครม. นัดพิเศษ เห็นชอบหลักการตาม สธ. บรรจุพนักงาน ลูกจ้าง สาธารณสุข เป็นข้าราชการ 45,242 ตำแหน่ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสู้โควิด 19 เตรียมอนุมัติ 7 เม.ย. นี้

วันที่ 3 เมษายน 2563 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษเห็นชอบหลักการบรรจุพนักงาน ลูกจ้าง สาธารณสุข เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำเสนอเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรค COVID-19 จำนวน 45,242 ตำแหน่ง

         โดย ครม. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข หารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และทำเรื่องเสนอ ครม. อนุมัติอีกครั้งในวันที่ 7 เมษายน นี้ สำหรับข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19 ระบาด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 : บุคลากรที่ให้บริการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า รวม 31,296 คน แบ่งเป็น

         - แพทย์ 277 คน

         - พยาบาลวิชาชีพ 13,552 คน

         - พยาบาลเทคนิค 55 คน

         - นักรังสีการแพทย์ 152 คน

         - เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 12 คน

         - นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 47 คน

         - นักเทคนิคการแพทย์ 1,437 คน

         - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 คน

         - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 749 คน

         - นักวิชาการสาธารณสุข 10,651 คน

         - เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2,372 คน

         - เภสัชกร 563 คน

         - เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1,403 คน
กลุ่มที่ 2 : บุคลากรที่สนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์โควิด 19 รวม 6,809 คน แบ่งเป็น

         - นักจิตวิทยาคลินิก 77 คน

         - นักจิตวิทยา 325 คน

         - นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 51 คน

         - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2,123 คน

         - นักกายภาพบำบัด 1,560 คน

         - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1,657 คน

         - วิศวกร (ชีวการแพทย์) 19 คน

         - นักวิชาการอาหารและยา 14 คน

         - นักโภชนาการ 688 คน

         - โภชนากร 203 คน

กลุ่มที่ 3 : เป็นการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ เพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 รวม 7,229 คน แบ่งเป็น

         - แพทย์ 2,157 คน

         - พยาบาลวิชาชีพ 3,790 คน

         - นักวิชาการสาธารณสุข 647 คน

         - ทันตแพทย์ 635 คน

แหล่งที่มา : https://covid-19.kapook.com/view223634.html