สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามกฏหมายประกันสังคม (กรณีเป็นลูกจ้าง(ม.33) หักประกันสังคมจากเงินเดือน)

คลิ๊กอ่านต่อข้างใน

(จนท.สปส.) ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นผู้ประกันตนในรูปแบบบริษัท สิทธิการคุ้มครอง 7 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน และส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และลาออกจากงาน แล้วมาสมัครประกันตนเองเสียรายเดือน เดือนละ 432 บาท สิทธิการคุ้มครองคือ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ในการทำเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลในวันที่ผู้ประกันตนไปติดต่อที่ประกันสังคมในวันที่สมัครนั้น ให้กรอกแบบฟอร์ สปส.9-02 แบบฟอร์มการเปลี่ยนโรงพยาบาลเข้ามาด้วย

1.กรณีคลอดบุตร เบิกได้ 13,000.-(ไม่จำกัดครั้ง)

คลิกอ่าน >> http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=869
2.กรณีทุพพลภาพ (มีค่าครองชีพช่วยเหลือรายเดือน)
คลิกอ่าน >>http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=879
3.กรณีเสียชีวิต เบิกค่าทำศพ 40,000.-
คลิกอ่าน >>http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=871
4.กรณีสงเคราะห์บุตร (เงินเลี้ยงดูบุตรรายเดือน 400 บาท/6ปี)
คลิกอ่าน >>http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=872
5.กรณีชราภาพ (บำเหน็จและบำนาญ)
คลิกอ่าน >>http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=873
6.กรณีว่างงาน (จ่ายเงินว่างงานให้ 90 และ 180 วัน)
คลิกอ่าน >>http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=874
7.สิทธิหรือสถานพยาบาลเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
คลิกอ่าน >>http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=868&id=3642