งานวิจัย / วิชาการ

Rational idea for obtaining hemoculture
 

อ่านเพิ่มเติม...

ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และ AIDS
ด้วยยาต้านไวรัส ในโรงพยาบาลสอยดาว

อ่านเพิ่มเติม...

Readmission of Congestive Heart Failure - Root cause analysis

อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาสาเหตุการตาย และการบันทึกสาเหตุ
การตายโรงพยาบาลสอยดาว
ปีงบประมาณ 2558-2560

อ่านเพิ่มเติม...

Stroke
รพ.สอยดาว ปีงบประมาณ 2557-2559

อ่านเพิ่มเติม...

RELATION BETWEEN HYPERTENSION/DIABETIC
MELLITUS AND INCIDENCE OF STROKE
IN SOIDAO HOSPITAL, CHANTABURI, THAILAND

อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาข้อมูลการวินิจฉัยโรคเดงกีของผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลสอยดาว ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

UNPLANNED REFER in trauma case
 

อ่านเพิ่มเติม...

Readmission congestive heart failureduring

อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาข้อมูลสาเหตุการตาย 58-59

อ่านเพิ่มเติม...

case refer in 24 hr

อ่านเพิ่มเติม...

Neonatal jaundice
In Soidao Hoapital

อ่านเพิ่มเติม...

Reviews of death cases in
2016 fiscal year

อ่านเพิ่มเติม...

Reviews of death cases in
2016 fiscal year

อ่านเพิ่มเติม...

Postpartum hemorrhage RCA Extern october

อ่านเพิ่มเติม...

Risk score and strokeโรงพยาบาลสอยดาว

อ่านเพิ่มเติม...