งานวิจัย / วิชาการ

interesting case pasathorn
interesting case soidao (1)
Case 1

อ่านเพิ่มเติม...

case refer in 24 hr

อ่านเพิ่มเติม...

Neonatal jaundice
In Soidao Hoapital

อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ในกลุ่ม
สตรีที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเทียบกับกลุ่มสตรีที่ตั้งครรภ์ที่
อายุมากกว่า20ปีที่คลอดในโรงพยาบาลสอยดาว
ปีงบประมาณ2560

อ่านเพิ่มเติม...

Postpartum hemorrhage RCA Extern october

อ่านเพิ่มเติม...

Rational idea for obtaining hemoculture
 

อ่านเพิ่มเติม...

ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และ AIDS
ด้วยยาต้านไวรัส ในโรงพยาบาลสอยดาว

อ่านเพิ่มเติม...

Readmission of Congestive Heart Failure - Root cause analysis

อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาสาเหตุการตาย และการบันทึกสาเหตุ
การตายโรงพยาบาลสอยดาว
ปีงบประมาณ 2558-2560

อ่านเพิ่มเติม...

Stroke
รพ.สอยดาว ปีงบประมาณ 2557-2559

อ่านเพิ่มเติม...

RELATION BETWEEN HYPERTENSION/DIABETIC
MELLITUS AND INCIDENCE OF STROKE
IN SOIDAO HOSPITAL, CHANTABURI, THAILAND

อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาข้อมูลการวินิจฉัยโรคเดงกีของผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลสอยดาว ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

UNPLANNED REFER in trauma case
 

อ่านเพิ่มเติม...

Readmission congestive heart failureduring

อ่านเพิ่มเติม...